Η ιστοσελίδα «www.lesbian.gr» (στο εξής καλούμενη χάριν συντομίας Lesbian) ανήκει κατά αποκλειστική κυριότητα, διάθεση και χρήση στη Μαρία Κατσικαδάκου. Έκαστος των επισκεπτών /χρηστών δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και των δι’ αυτής παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδέχεται το περιεχόμενο αυτών διαφορετικά οφείλει να απέχει από τη χρήση ιστοσελίδας και παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το Lesbian λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο και ευλόγως αναμενόμενο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα. Το Lesbian φέρει την ευθύνη της ακρίβειας των δημοσιευμένων στοιχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα με την υπογραφή αυτού. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης τμήματος ήδη δημοσιευθέντος κειμένου, το Lesbian δηλώνει ότι δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακιβή χαρακτήρα τους. Οιαδήποτε τοιαύτη δημοσίευση λαμβάνει χώρα χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης οικονομικής εκμετάλλευσης, αλλά για την πληρέστερη πληροφόρηση του χρήστη/κοινού και μόνο και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του κειμένου καθώς και του δημιουργού του, εφόσον τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στην πηγή προέλευσης, σε εφαρμογή της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελεύθερης διάδοσης της πληροφορίας. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Lesbian για τυχόν ανακρίβεια δημοσιευμένων στοιχείων (διαφημιστικές καταχωρήσεις, πληροφορίες εκδηλώσεων και εν γένει πληροφοριακό υλικό) εφόσον αυτά απεστάλησαν προς το Lesbian με το περιεχόμενο αυτό. Η δημοσίευση οιονδήποτε κειμένων απεσταλμένων προς το Lesbian ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι παρέχει προς τους χρήστες αυτού ιατρικές συμβουλές ή οδηγίες για την αντιμετώπιση οιασδήποτε νόσου. Οιεσδήποτε πληροφορίες εμπεριέχονται στην παρούσα αποτελούν πληροφοριακό υλικό και μόνον. Για οιεσδήποτε ιατρικού περιεχομένου οδηγίες οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και μόνο.

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Lesbian προσφέρει στους επισκέπτες ή και χρήστες του τη δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας (δημιουργία προφίλ – instant messages service - αγγελίες - chat). Όπου για τις υπηρεσίες αυτές απαιτείται δημιουργία προφίλ ή εγγραφή του χρήστη, έκαστος εκ των χρηστών υποχρεούται να δηλώσει «Όνομα», «Όνομα Χρήστη», «Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο», «Κωδικό Πρόσβασης». Έκαστος των επισκεπτών/ χρηστών δηλώνει ότι τα, κατά τη διαδικασία εγγραφής του, παρεχόμενα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. Ο επισκέπτης ή και χρήστης αποδέχεται και παραχωρεί προς το Lesbian το δικαίωμα συλλογής ή /και επεξεργασίας των ως άνω στοιχείων του καθώς και το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες. Σε περίπτωση διαπίστωσης καταχώρησης ψευδών ή παραπλανητικών ή στοιχείων που δεν ανήκουν στο χρήστη, το Lesbian έχει τη δυνατότητα να διαγράψει το προφίλ του χρήστη και να απαγορεύσει την πρόσβαση αυτού στις υπηρεσίες του glykouli. To Lesbian διατηρεί το δικαίωμα καταγραφής των σχετικών αποστελλόμενων μηνυμάτων δια των ως άνω υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης του όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. To Lesbian δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων παρά μόνο μετά από γραπτή συναίνεση του επισκέπτη ή/και χρήστη ή μετά από σχετική παραγγελία των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών. Το Lesbian σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ή/και διόρθωσης ή /και ενημέρωσης των προσωπικών του δεδομένων ενημερώνοντας σχετικά το Lesbian στα στοιχεία επικοινωνίας της παρούσης ιστοσελίδας. Σε περίπτωση διαγραφής του προφίλ χρήστη για λόγους παραβίασης των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, απαγορεύεται στο χρήστη αυτό η δημιουργία νέου προφίλ χωρίς την έγκριση των διαχειριστών του παρόντος διαδικτυακού χώρου. Έκαστος των χρηστών φέρει την ευθύνη διασφάλισης της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασης που θα επιλέξει καθώς και του λογαριασμού που θα δημιουργήσει. Οιαδήποτε παραβίαση του εμπιστευτικού κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να αναφέρεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] προκειμένου να διασφαλίσει το προσωρινό κλείσιμο του λογαριασμού μέχρι την αντικατάσταση του κωδικού αυτού με νέο. Εν τοιαύτη περιπτώσει, έκαστος των χρηστών οφείλει να αντικαταστήσει τον εμπιστευτικό κωδικό του πρόσβασης με νέο. Οιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων του νόμου περί προστασίας της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας θα παραπέμπεται στις αρμόδιες αρχές προς διευθέτηση. To Lesbian διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει μέρος ή/και ολόκληρο το περιεχόμενο δημοσίευσης, ανάρτησης, αποστολής, μεταφοράς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης πληροφοριών των χρηστών σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Έκαστος των επισκεπτών /χρηστών αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το Lesbian ουδεμία ευθύνη φέρει για τις δημοσιεύσεις, αναρτήσεις, αποστολές, μεταφορές ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσεις πληροφοριών διαμέσου των προσωπικών λογαριασμών των χρηστών, για τις οποίες ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι επισκέπτες/ χρήστες.

III. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ

Έκαστος των επισκεπτών/ χρηστών δηλώνει ότι τα, κατά τη διαδικασία εγγραφής του, παρεχόμενα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. ΡΗΤΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΥΤΩΝ. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και δια οιονδήποτε λόγο καταχώρηση στοιχείων ή πληροφοριών ή προσωπικών εν γένει δεδομένων τρίτων πλην του επισκέπτη ή/και χρήστη. Ο επισκέπτης ή και χρήστης αποδέχεται και παραχωρεί προς το Lesbian το δικαίωμα συλλογής ή /και επεξεργασίας των ως άνω στοιχείων του καθώς και το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες. Σε περίπτωση διαπίστωσης καταχώρησης ψευδών ή παραπλανητικών ή στοιχείων που δεν ανήκουν στο χρήστη, το Lesbian έχει τη δυνατότητα να διαγράψει το προφίλ του χρήστη και να απαγορεύσει την πρόσβαση αυτού στις υπηρεσίες του Lesbian. Το Lesbian διατηρεί το δικαίωμα καταγραφής των σχετικών αποστελλόμενων μηνυμάτων δια των ως άνω υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Το Lesbian δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων παρά μόνο μετά από γραπτή συναίνεση του επισκέπτη ή/και χρήστη ή μετά από σχετική παραγγελία των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών. Το Lesbian σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στον ως άνω χώρο προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

ΙV. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Έκαστος των επισκεπτών /χρηστών γνωρίζει, αποδέχεται και δεσμεύεται ότι κατά της χρήση των υπηρεσιών του Lesbian:
Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου παράνομου, υβριστικού, χυδαίου, προσβλητικού, ρατσιστικού ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιζήμιου προς τη λειτουργία του Lesbian, τους υπόλοιπους χρήστες ή τρίτους. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβολή των διατάξεων περί προστασίας της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων, και της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και της ιδιωτικής ζωής των επισκεπτών/χρηστών ή/και τρίτων προσώπων από τους επισκέπτες/χρήστες. Απαγορεύεται η πρόκληση, υποκίνηση, παρότρυνση καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπεριφορών αντίθετων προς τις κείμενες διατάξεις του νόμου και των χρηστών ηθών. Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών επικοινωνίας σε άτομα κάτω των 18 ετών χωρίς τη ρητή σύμφωνη γνώμη των εχόντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα αυτών. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, αποστολή, κοινοποίηση περιεχομένου απόρρητου ή εμπιστευτικού χαρακτήρα, εμπορικής εφαρμογής ή μη, που έχει περιέλθει στην κατοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο των επισκεπτών/ χρηστών για το οποίο δεν διαθέτουν εξουσία διάθεσης. Οιαδήποτε τοιαύτη ενέργεια βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον επισκέπτη/χρήστη, του Lesbian μη υπέχοντος ουδεμία ευθύνη. Οιαδήποτε τοιαύτη ενέργεια θα παραπέμπεται στις αρμόδιες αρχές προς διευθέτηση. Απαγορεύεται η συλλογή και διάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών/ επισκεπτών χωρίς τη ρητή σύμφωνη προς τούτο γνώμη τους. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφήμιση έμμεση ή άμεση παράνομου υλικού (π.χ. πορνογραφικού περιεχομένου, όπλων, ναρκωτικών ουσιών κτλ.). Οιαδήποτε τοιαύτη ενέργεια θα παραπέμπεται στις αρμόδιες αρχές προς διευθέτηση. Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία, προγράμματα ή εφαρμογές σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Απαγορεύεται η παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του Lesbian. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παροχή ιατρικών συμβουλών ή οδηγιών για τις οποίες οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει του πηγαίου κώδικα των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, των παρεχόμενων προγραμμάτων ως και της μεθόδου λειτουργίας των υπηρεσιών.

V. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), άπαν το περιεχόμενο του Lesbian, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Lesbian και προστατεύονται από την κειμένη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, άπαντα τα ανωτέρω απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονική ή μη, εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή τους. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα μεμονωμένης αποθήκευσης και δη τμήματος του περιεχομένου αυτού για προσωπική και μόνον χρήση και ουχί δια δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντοτε με μνεία προέλευσής τους από το Lesbian, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι επισκέπτες ή και χρήστες κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς λεχθέντα κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Lesbian.

VI. HOSTS – HYPERLINKS BANNERS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ GLYKOULI

To Lesbian δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων, αποκλειστικά και μόνον προς διευκόλυση του επισκέπτη ή/και χρήστη. Το Lesbian δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες ή/και χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους του Lesbian μη ευθυνόμενου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το Lesbian σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Lesbian δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης ή/και χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Lesbian στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του Lesbian παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Lesbian αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

VII. COOKIES

Το Lesbian μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Lesbian. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Glykouli και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Glykouli είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Αν ο χρήστης δεν αποδέχεται τους παραπάνω όρους, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα ή/και τις υπηρεσίες του Lesbian.

VIII. ΑΠΟΣΥΜΠΙΛΗΣΗ:

Οιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης ως και των κειμένων διατάξεων του νόμου υπό του επισκέπτη ή/και χρήστη, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε οιασδήποτε μορφής εμπλοκή του Lesbian σε οιασδήποτε μορφής δικαστική διαμάχη (αστική, ποινική, διοικητική), συνεπάγεται την υποχρέωση του επισκέπτη ή/και χρήστη παρέμβασης στην ως άνω διαδικασία ως και αποζημίωσης του Lesbian σε κάθε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ένεκα της ως άνω συμπεριφοράς του επισκέπτη ή/και χρήστη.

X. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. To Lesbian διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.